BFG – gwarancja depozytów w polskich bankach

BFG – gwarancja depozytów w polskich bankach

27 marca, 2020 0 przez Redakcja

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy lokaty bankowe w polskich bankach są bezpieczne. Pytanie te staje się być aktualne zwłaszcza w dzisiejszych czasach. W chwili obecnej, wszystkie depozyty w bankach komercyjnych znajdują się pod ochroną. Organem zajmującym się gwarancją depozytów oraz ogólnym dbaniem o stabilność finansową sektora bankowego w Polsce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

BFG jest to instytucja zajmująca się gwarantowaniem depozytów bankowych zgromadzonych w bankach w Polsce. Fundusz powstał w 1994 roku na mocy ustawy. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wpisuje się w proces tworzenia wspólnych regulacji rynków finansowych ustanawianych w Unii Europejskiej. W 2009 roku wydano dyrektywę, która reguluje kwestie funkcjonowania instytucji zajmujących się gwarantowaniem depozytów w UE. Oznacza to, że nie tylko w Polsce nie musimy martwić się o swoje oszczędności, ale także takie gwarancje funkcjonują w innych krajach Wspólnoty.

Czym tak naprawdę zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Według podstawowych założeń, BFG powinno zajmować się wypłatą poszkodowanym utraconych środków w wyniku upadłości banku. Jednak w praktyce Fundusz zajmuj się przede wszystkim działaniami prewencyjnymi czyli wspieraniem banków mających problemy finansowe oraz gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących sektora bankowego w Polsce. Zatem można stwierdzić, że obecnie głównym zadaniem BFG nie są bezpośrednie interwencje w przypadku bankructwa banku, a bardziej dbanie o sprawne funkcjonowanie sektora bankowego.

Bank, w którym miałem oszczędności upadł – co dalej?

Jak już było wspomniane, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest podmiotem gwarantującym wypłatę utraconych oszczędności. W Polsce, gwarancje obejmują depozyty do równowartości 100 tys. euro. Oznacza to, że jeżeli łączna suma naszych oszczędności ulokowanych w upadającym banku wynosi ok. 400 tys. zł – to będziemy mogli liczyć na zwrot wszystkich środków. Powyżej tej sumy, zostaną nam zwrócone oszczędności tylko do równowartości 100 tys. euro. Po upadku banku, wypłata utraconych środków następuje w ciągu 20 dni roboczych.

Czy wszystkie depozyty są objęte ochroną BFG?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoimi gwarancjami depozyty bankowe zarówno prowadzone w złotych jak i w obcej walucie. Gwarancjom podlegają, takie depozyty jak: konta osobiste, konta oszczędnościowe i lokaty terminowe. BFG chroni depozyty nie tylko osób fizycznych, ale również depozyty osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ochroną objęte są depozyty w bankach komercyjnych. Już od jesieni tak zwane SKOK-i także zostaną włączone do systemu gwarancji bankowych.

Gwarancjami nie są objęte środki pieniężne ulokowane w: funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych i towarzystwach emerytalnych. Na wypłatę utraconych środków nie będziemy mogli liczyć w przypadku, gdy oszczędności zdeponowane były na produktach strukturyzowanych takich jak: lokaty inwestycyjne, lokaty strukturyzowane czy polisolokaty.

Czy Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu starczy środków na wypłatę wszystkich utraconych oszczędności?

Nie powinniśmy mieć obaw o wypłacalność BFG. Fundusz posiada kilka źródeł finansowania. Już w tej chwili szacuje się, że środki zgromadzone w BFG są o wiele większe niż w niektórych europejskich funduszach gwarancyjnych funkcjonujących w innych krajach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny czerpie przede wszystkim środki ze składek wnoszonych przez banki działające w Polsce. Oprócz tego, BFG posiada możliwość starania się o dotację z budżetu państwa lub o pomoc zagraniczną instytucji finansowej. BFG generuje także przychody z odsetek udzielonych pożyczek. W ostateczności Fundusz może otrzymać na swoją działalność kredyt z Narodowego Banku Polski.