Instrumenty pochodne – definicja, rodzaje, informacje

Instrumenty pochodne – definicja, rodzaje, informacje

22 marca, 2020 0 przez Redakcja

Instrumenty pochodne zaliczane są do najmłodszej grupy instrumentów finansowych. Charakteryzują się tym, że ich wartość zależy od innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem bazowym. Dotyczą one przyszłej daty i ceny, ponieważ zawierane są wcześniej. Instrument podstawowy mogą stanowić: akcje, waluty, obligacje, wartość indeksu giełdowego (np. WIG 20), czy wysokość stopy procentowej (np. stopa WIBOR). Jednak występują również tak nietypowe wskaźniki jak wielkość opadu deszczu (opcje pogodowe).

Instrumenty pochodne powstały jako narzędzie zabezpieczające inwestorów przed różnymi rodzajami ryzyka powstającymi na rynku. Można to opisać w następujący sposób.

W wyniku pojawienie się ryzyka na rynku, zmienia się wartość instrumentu podstawowego, co prowadzi również do zmiany wartości instrumenty pochodnego. Instrument pochodny jest konstruowany w taki sposób aby niekorzystne zmiany wartości instrumentu podstawowego, powodowały korzystne zmiany instrumentu pochodnego. W ten sposób inwestor rekompensuje straty powstałe z tytułu instrumentu podstawowego.

Po pewnym czasie dostrzeżono, że instrumenty pochodne mogą spełniać także inne funkcje, a mianowicie być przedmiotem inwestowania. Obecnie uważa się je za najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupę instrumentów finansowych.

Podstawowy podział tych instrumentów dzieli je na dwie grupy: instrumenty „niesymetryczne” i „symetryczne”. Pierwszy rodzaj instrumentów charakteryzuje się tym, że jedna ze stron transakcji nabywa pewne prawo, zaś druga nabywa pewne zobowiązanie. Łączy się to z tym, że inwestor może zarobić nieograniczoną kwotę pieniędzy, ryzykując znaną kwotą kapitału, bądź może zarobić z góry ustaloną kwotę, ryzykując przy tym poniesienie nieograniczonej straty. Do tego rodzaju instrumentów możemy zaliczyć: opcje, warranty, obligacje zamienne.

W przypadku instrumentów symetrycznych obie strony przyjmują pewne zobowiązanie. Do nich zaliczamy: kontrakty terminowe typu forward i futures, oraz kontrakty swap.

Instrumenty pochodne można również klasyfikować ze względu na takie kryteria jak: rodzaj indeksu podstawowego, liczba przepływów pieniężnych, oraz miejsce obrotu.