Jakie są nowoczesne sposoby windykowania?

Jakie są nowoczesne sposoby windykowania?

25 marca, 2020 0 przez Redakcja

Windykacja na przestrzeni ostatnich lat, w wyniku pojawienia się nowych instytucji zajmujących się odzyskiwaniem należności, rozszerzyła sposoby pozwalające na uzyskanie należności. Do nowoczesnych form odzyskiwania zobowiązań, które funkcjonują obok standardowych sposobów windykowania jak wytoczenie powództwa, uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, zalicza się między innymi factoring, która pozwala na otrzymanie należności od kontrahenta. Inną z form cesji wierzytelności jest forfaiting. Umowy dotyczące tych sposobów windykowania to szeroko rozumiane formy sprzedaży wierzytelności lub przeniesienia praw do wierzytelności. Factoring w ostatnim czasie stał się bardzo popularnym sposobem odzyskiwania pieniędzy z wierzytelności a do podobnych, choć działających w bardziej ograniczony sposób  form odzyskiwania należności zaliczają się również umowy o dyskonto weksli, jak też zaspokajanie z przedmiotów, które są objęte zastawem rejestrowym.

Czym jest factoring?

Skorzystanie z umowy factoringu pozwala na uzyskanie kwota zobowiązania dłużnika, która jest pomniejszona o wynagrodzenie dla firmy factoringowej. Nazywane faktorami firmy korzystają z prowizji, która stanowi ich zysk ze zrealizowanych umów. Wierzycielami, którzy korzystają z factoringu wierzytelności są usługodawcy, sprzedawcy. Stronami umów są wierzyciel oraz dłużnik a także firma zajmująca się factoringiem. Podstawowym atutem factoringu jest możliwość skorzystania z tej instytucji nawet gdy wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna.

Jak działa forfaiting?

W forfaitingu firma przejmują wierzytelność bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. W tym względzie forfaiting różni się od factoringu, iż wypłacona przez firmę kwota pieniędzy na rzecz wierzyciela jest pewna. W factoringu istnieje możliwość przejęcia odpowiedzialności z tytułu niewypłacalności dłużnika, ale nie zawsze jest to stosowana forma factoringu. Gdy w factoringu ryzyko niewypłacalności dłużnika leży po stronie sprzedającego wierzytelność wówczas faktor może w przypadku braku uzyskania spłaty długu ściągać należności od sprzedawcy długu. W forfaitingu nie ma takiego ryzyka a dodatkowo ta instytucja odzyskiwania wierzytelności nie jest również związana ze świadczeniem dodatkowych usług.

Dyskontowanie weksli

Weksle na polskim rynku nie stanowią popularnej formy zabezpieczenia wierzytelności. Przy zastosowaniu zabezpieczenia wekslem transakcji sprzedaży możliwe jest wykorzystanie instytucji dyskonta weksla przy ściąganiu długu. Weksel do dyskonta można na podstawie umowy przedstawić w banku, którym zajmuje się dyskontowaniem weksli. Atutem takiego rozwiązania jest możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika wekslowego na bank, ale w zamian uzyskuje się mniejszą kwotę, niż ta na jaką opiewa weksel. Inną formą odzyskiwania należności jest redyskontowanie weksli, które występuje w transakcjach pomiędzy bankami.

Wierzytelności na przedmiotach zastawu

Gdy zabezpieczeniem transakcji jest przedmiot, na którym został ustanowiony zastaw rejestrowy możliwe jest zaspokojenie się z takiego przedmiotu zastawu zgodnie z przepisami ustawy o zastawie rejestrowym. Do sposobów zaspokojenia się z zastawu rejestrowego ustawa wskazuje przejęcie prawa do własności zastawionej rzeczy, gdy taki sposób odzyskania należności został ustanowiony przy tworzeniu zastawu rejestrowego.